Prezentarea scolii

Misiunea. Viziunea.Ținte și opțiuni strategice

„DOAR ÎMPREUNĂ VOM AVEA SUCCES!”                                             

      VIZIUNEA - unde AJUNGEM? 

Un mediu de învăţare oportun atingerii celor mai înalte performanţe, astfel încât elevii să-şi realizeze propriile aspiraţii în viaţă.                             

      MISIUNEA- cum AJUNGEM?

(scop general pentru care există şi funcţionează instituţia) 

Eficienţă, performanţă, calitate, cooperare, inovaţie, flexibilitate, răspundere publică !

Şcoala gimnazială Gala Galaction Mangalia se doreşte un loc prietenos, în care toţi copiii să beneficieze de programe educaţionale îmbunătăţite continuu. Profesorii vor acţiona pentru construirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor cheie, care să le permită elevilor adaptarea eficientă în şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi pentru dobândirea normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi pe elevi în viaţă.

Demersul educaţional al şcolii noastre va promova egalitatea şanselor, responsabilizarea părinţilor pentru pregătirea şcolară şi evoluţia elevilor şi dezvoltarea interacţiunii cu comunitatea locală. 

     SCOPURI/ŢINTE STRATEGICE: CEEA CE TREBUIE SĂ FIE

  •  „Rezultate de prestigiu pentru o şcoală de prestigiu” 

Atingerea unor standarde de performanţă peste medie pentru toţi elevii;

Pregătirea şi stimularea elevilor capabili de performanţă;

Schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, pentru acceptarea şi înţelegerea nevoilor generaţiilor actuale.

  •  „U E - E U” 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine de largă circulaţie internaţională;

Adoptarea unei atitudini pozitive faţă de alte culturi europene;

Stimularea conceptului de a depăşi barierele lingvistice şi socio-culturale;

Accesarea proiectelor europene şi realizarea de schimburi şcolare internaţionale;

Accesul permanent la informaţie, prin reţele network şi biblioteci;

  • „Managementul schimbării – schimbarea viziunii” 

Adecvarea ofertei educaţionale la standardele naţionale şi valorile europene;

Reconsiderarea managementului la nivelul clasei şi al şcolii, prin acceptarea elevului drept „nucleul” procesului instructiv-educativ;

Încurajarea inovaţiei didactice şi creativităţii, formării şi dezvoltării profesionale. 

  • „Casa de la şcoală” 

Crearea unui climat de siguranţă civică şi psiho - socială;

Formarea unui comportament disciplinat;

Sprijinirea familiilor în rezolvarea sarcinilor şcolare ale elevilor (teme, program de învăţare, documentare specifică etc.), în special la clasele primare.

         OPŢIIUNI STRATEGICE             

  • OPŢIUNEA CURRICULARĂAtingerea ţintelor strategice prin activitatea la clasă şi prin disciplinele de studiu 
  • OPŢIUNEA FINANCIARĂ ŞI A DOTĂRILOR MATERIALE Procurarea resurselor financiare şi a dotărilor materiale suplimentare, duc la atingerea ţintelor propuse 
  • OPŢIUNEA RESURSEI UMANE-Investiţiile în resursa umană(formarea adecvată a personalului şi dezvoltarea acestuia, motivarea personalului, angajarea de personal calificat) duc la atingerea ţintelor strategice 
  • OPTIUNEA RELAŢIILOR COMUNITAREExtinderea şi diversificarea relaţiilor din cadrul comunităţii